07153314043

0719714132

استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا-کد پستی 86688-74616

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:

اطلاعات تماس

ساعت کاری