درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حمزه

استان فارس، فسا، خیابان مهدیه

071-53314043

دریافت نوبت

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ولی عصر (عج)

استان فارس، فسا، میدان ابن سینا

071-53314043

دریافت نوبت

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه

استان فارس، فسا،بلوار فاطمیه

071-53314043

دریافت نوبت